In januari 2019 stonden de media vol van de Nashvilleverklaring die in het Nederlands was vertaald en al dat niet door een bepaalde politicus ondertekend zou zijn. Het zou gaan om een anti-homopamflet. Er zou instaan dat het een keuze is om wel of geen homo of transgender te zijn. Een ander beweerde dat erin zou staan dat homo- of transgender-zijn een ziekte is waar je van genezen kunt worden. Laten we kijken wat er nu echt in die verklaring staat. De tekst uit de verklaring staat schuingedrukt. Mijn commentaar staat in het normale lettertype.

Artikel 1

WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Inderdaad is het huwelijk een instelling van God; het is geen menselijk verzinsel. De mens moet er dan ook geen eigen invulling aan geven. De Bijbel zegt (Genesis 2:24): “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.” God keurt dus alleen een huwelijk tussen één man en één vrouw goed. Echtscheiding is niet toegestaan (Exodus 20:14), behalve als de ander ontrouw is geweest (Mattheüs 5:32). Ik betwijfel of het enige doel van het huwelijk is de relatie tussen God en Zijn volgelingen zichtbaar te maken, maar de vergelijking wordt wel heel vaak in de Bijbel gebruikt.

Artikel 2

WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Het Engelse woord dat hier met “reinheid” is vertaald is “chastity”. Dit woord kan ook met “kuisheid” worden vertaald, wat misschien duidelijker is. In de Bijbel is geen enkel vers te vinden waar seks buiten het huwelijk wordt toegestaan.

Artikel 3

WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.

WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

Het is goed om te zien dat hier bevestigd wordt dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn; de één staat dus niet boven de ander.

Artikel 4

WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

In Genesis 1 lezen we inderdaad: “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.” Ze waren dus vanaf het begin dus al verschillend. Gelijkwaardig, maar wel verschillend.

Artikel 5

WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Ik neem aan dat dit artikel bedoeld is voor transgenders: mensen die zich bijvoorbeeld man voelen, maar het lichaam van een vrouw hebben. Of andersom. Of iemand die zich deels man, deels vrouw voelt. Deze mensen hebben geen fysieke afwijking: hun lichaam “past” bij hun chromosoompaar 23. Mannen in een vrouwenlichaam hebben hier 2 X-chromosomen, net als vrouwen. En vrouwen in een mannenlichaam hebben een X- en een Y-chromosoom, net als mannen. En al was het wel een fysieke afwijking, waarom zou je je daar niet aan mogen laten behandelen?

Is het dan een “psychische gesteldheid”? Het is in elk geval niet op te lossen door een paar sessies met een goede psycholoog.

Geen idee wat het dan wel is. In elk geval is er tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder ergens wat scheef gegaan. Misschien iets met hormonen ofzo. Zoals er wel meer dingen verkeerd gaan sinds de zondeval. Kinderen met een hazenlip wordt hieraan geopereerd. Niemand die zegt dat God hen zo heeft gemaakt en daarom niet behandeld mogen worden. Waarom zouden we transgenders dan wel moeten verbieden zich te laten behandelen met medicijnen (hormonen) en operaties?

Artikel 6

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Gelukkig vinden de schrijvers van deze verklaring dat transgenders gewoon welkom moeten zijn in kerken en gemeentes.

De tekst “ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn” is te vinden in Mattheüs 19:12. In de voorafgaande tekst vertelt Jezus dat echtbreuk uitsluitend is toegestaan in geval van ontrouw. Jezus’ leerlingen reageren hierop met: “Als man en vrouw door een huwelijk zo vast aan elkaar verbonden zijn, is het beter als ze niet gaan trouwen”. Waarop Jezus zegt dat dat niet voor iedereen geldt, gevolgd door de tekst “Want er zijn gesnedenen [of ‘ontmanden’ – Grieks: eunuch], die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen.” Mensen “die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen” zijn mensen die ervoor gekozen hebben niet te trouwen zodat ze meer tijd hebben voor de dingen van het Koninkrijk van God. Apostel Paulus was zo iemand. Uiteraard hebben deze mensen niet letterlijk zichzelf ontmand; dat is maar bij wijze van spreken. Zouden “gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn” transgenders kunnen zijn? Ik zou dat niet zo met zekerheid durven stellen. Gezien de context van dit Bijbelgedeelte moeten we meer denken aan iemand als Johannes de Doper, die voorbestemd was om niet te trouwen maar alle tijd te besteden aan het vertellen over Gods Koninkrijk.

En wat is het “biologische geslacht” dat transgenders dienen te aanvaarden? Hoe ze eruit zien of hoe ze zich voelen? De schrijvers zullen wel het eerste bedoelen. Maar hoe kun je dat aanvaarden als je je daarbij diep ongelukkig voelt? En waarom zou je als er iets aan te doen valt? Uiteraard moet dat “iets” niet indruisen tegen Gods goede regels die Hij in de Bijbel heeft laten opschrijven. En daarin lees ik nergens dat bepaalde medicijnen of ingrepen niet toegestaan zijn.

Artikel 7

WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Wordt hier gezegd dat mensen er bewust voor kiezen om homo en/of transgender te zijn? Dat hoop ik niet. Niemand kiest hiervoor, net zo min als anderen ervoor kiezen om hetero te zijn. Maar misschien bedoelen ze met 'positioneren' dat je je verkleed als een roze stuk pluimvee of juist (meer dan) half naakt meedoet met een of andere optocht. Begrip vragen voor homo's en transgenders is prima, maar dat bereik je mijns inziens niet op deze manier. Daarmee bevestig je alleen het vooroordeel dat veel mensen nog steeds hebben van homo's: dat het seksbeluste viespeuken zijn. (Ja, ik weet dat bij dergelijke parades maar een paar mensen zijn die zich zo potsierlijk uitdossen en dat de media daar alleen maar foto's van laten zien. Mensen aan wie je niet kunt zien dat ze homo zijn, zijn kennelijk niet interessant genoeg.)

Artikel 8

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Dat is dan weer positief. Homo’s kunnen ook christen zijn. Ze hoeven niet eerst te “genezen”. Homofilie is inderdaad geen onderdeel van Gods goede schepping, net zo min als andere aangeboren afwijkingen. Het zou me niet verbazen als iedereen wel een of andere aangeboren afwijking heeft. Wat je afwijking ook mag zijn, je bent welkom bij God.

Artikel 9

WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.

WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Homofilie is inderdaad een van de gevolgen van de zondeval. Maar daarmee zijn homo’s niet zondiger dan hetero’s. Net zo min als mensen met andere aangeboren afwijkingen zondiger zijn dan mensen die gezond ter wereld gekomen zijn.

Artikel 10

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Elke vorm van onreinheid is zonde. ‘Zonde’ en ‘onreinheid’ zijn zo ongeveer synoniemen. En uiteraard moeten christenen zonden afkeuren. Niet omdat we beter zijn. Wij christenen zondigen net zo goed. En die zonden keuren we net zo goed af. Een christen moet inderdaad elke zonde afkeuren. Er bestaan echter wel gevallen waar het niet duidelijk is of iets zonde is. Daar kan men wel over van mening verschillen.

Is transgenderisme een zonde? Dan moeten we eerst weten wat met die term wordt bedoeld. Is het transgender-zijn? Maar dat is aangeboren; daar kun je niets aan doen. Is het als je je als transgender laat opereren of met hormonen laat behandelen? Ook daar zie ik niets verkeerds in.

Artikel 11

WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

Het is me niet helemaal duidelijk wat men hiermee wil zeggen. Het is in elk geval goed om de Bijbelse waarheid liefdevol over te brengen. Niet als mensen die beter zijn dan anderen, maar als mensen die de verlossing door Jezus’ bloed net zo hard nodig hebben.

Artikel 12

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

God wil ons inderdaad helpen met onze strijd tegen zondige verlangens zoals steeds maar meer geld en goed. Of een verlangen naar de man of vrouw van een ander. Of een verlangen naar iemand van hetzelfde geslacht als jij. Maar als een homo geen verlangen meer heeft naar iemand van hetzelfde geslacht, is hij (of zij) geen homo meer. Toch? Dan zou die homo dus “genezen” zijn. Het komt inderdaad voor dat homo’s op het gebed worden “genezen”. Net zoals er gevallen zijn waar bijvoorbeeld een tumor na gebeden is verdwenen. Maar lang niet alle zieken worden genezen. God is geen automaat waar je een gebed in gooit en genezing uit komt rollen. God geneest nu eenmaal niet iedereen. En dat komt niet omdat er niet hard of serieus genoeg gebeden is. God heeft vaak andere (betere!) plannen. Zo blijven de meeste homo’s – ook na ontvangen genade – nog altijd homo. Wel wil God hen helpen hiermee om te gaan. Net zoals Hij mensen met een aangeboren ziekte wil helpen met hun ziekte om te gaan.

Gelukkig geeft men op de website aan dat een andere geaardheid inderdaad iets is waar veel christenen hun leven lang mee te strijden hebben.

Artikel 13

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Volgens mij is dit hetzelfde als artikel 12 maar dan voor transgenders. Alsof transgenders de keus hebben een bepaald geslacht te aanvaarden of juist te verloochenen. Natuurlijk is God ook bij machte om transgenders te “genezen”, maar doet dat lang niet altijd. Dat is Zijn keuze.

Artikel 14

WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.

WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

Amen. Zolang hier niet gesuggereerd wordt dat homo- of transgender-zijn op zich zondig is en dat je hiervan “genezen” bent wanneer deze zonde je is vergeven.