De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf.
Genesis 6:3: Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.
Genesis 9:29: Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaren; en hij stierf.
Dit is geen tegenstrijdigheid. De 120 jaar is de tijd die God de mensheid gaf zich te bekeren en niet de maximum leeftijd de een mens voortaan zou bereiken.