De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf.
Genesis 2:17: Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
Genesis 5:5: Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.
Toen Adam en Eva van de boom aten, vielen ze niet meteen dood neer; ze bleven nog honderden jaren leven. Wel is het zo dat ze vanaf die dag ten dode opgeschreven waren. Letterlijk staat er: gij zult stervende sterven. Dit komt dus overeen met: vanaf die dag zult u sterfelijk zijn. Meestal betekent 'de dood sterven' iets als: 'zeer beslist sterven'. En ook dat is van toepassing. Ze zouden zeer beslist komen te sterven wanneer ze ongehoorzaam zouden zijn.
Ook wij sterven niet direct als we gezondigd hebben. God wil ons genadig zijn en ons de kans geven om om vergeving te vragen. Wie oprecht schuld belijdt en pleit op het verzoeningswerk van Jezus, zal vergeving ontvangen.