Wanneer we zeggen dat God drieënig is, bedoelen we dat God in drie Personen te onderscheiden is: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Personen zijn samen één God. Sommigen willen dit niet geloven: drie personen kunnen toch niet samen één God zijn? Zij menen dat de drieëenheid een uitvinding van de vroege kerk is. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt.

In Genesis 1:26-27 lezen we: "En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;  [...].  En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep  Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze."
God zegt hier: "Laat Ons mensen maken". Hieruit blijkt dat er meer dan één Persoon in God is. En als God zegt dat Hij de mens naar Zijn beeld schiep, dan blijkt daaruit dat God toch één is. Het begin van de Bijbel vertelt ons dus al dat er één God is in meerdere Personen. Hoeveel en welke Personen dat zijn, vertelt het Nieuwe Testament:
Mattheüs 28:19: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes". Hier blijkt dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is. God zou immers nooit toestaan dat mensen gedoopt zouden worden in de naam van een ander dan Hemzelf.
In Johannes 20:28 roept Thomas uit: "Mijn Heere en mijn God!". Als Jezus niet God was geweest, zou Hij Thomas beslist hebben gecorrigeerd.
2 Corinthiërs 13:13: "De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de  gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen." Hier geldt net als bij de doop: de zegen komt alleen van God en niet van een ander. Jezus en de Heilige Geest zijn dus ook God.
1 Johannes 5:7: "Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een." Met "het Woord" wordt de Here Jezus bedoeld. Johannes gebruikt deze term wel vaker. Zie ook Johannes 1:1 en verder. Ook dit vers laat dus zien dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen één God zijn.
Maar ook in het Oude Testament lezen we dat Jezus God Zelf is:
Jesaja 40 vers 3: "Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!". Die stem was de stem van Johannes de Doper die de komst van Jezus aankondigde. Hier wordt Jezus aangeduid met "HEERE" en "God".
In Jesaja 9 vers 6 lezen we "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst". Hier wordt Jezus "Sterke God" en zelfs "Vader der eeuwigheid" genoemd.

In het Nieuwe Testament lezen we vaak dat Jezus tot Zijn Vader gaat bidden. Waarom is dit nodig als Jezus God Zelf is? Omdat Jezus God de Zoon is en niet God de Vader. En aangezien Jezus tot de Vader bidt, is Jezus dus ondergeschikt aan de Vader. En de Geest is ondergeschikt aan zowel de Vader als de Zoon (zie bijvoorbeeld Johannes 15:26). En toch zijn alle drie de Personen samen één God. Zoiets kunnen we met ons mensenverstand niet bevatten. Maar de Bijbel vertelt ons dat het zo is.