Hoofdstuk 15. Theïstische evolutie

Zoals gezegd heeft het vermeende bewijs dat de aarde miljarden jaren oud is vele creationisten aan het twijfelen gebracht. Volgens de Bijbel is de aarde immers maar zo'n 6000 tot 20.000 jaar oud. Ook het zogenaamde bewijs van evolutie hebben sommigen op een dwaalspoor gebracht. Zij veronderstellen dat de evolutie wel waar is, maar dat alle mutaties niet door toeval maar door God zijn veroorzaakt. God heeft gezorgd dat eencelligen uit niet-levende materie is ontstaan en dat die eencelligen zich evolueerden tot ongewervelden, vissen, apen en uiteindelijk mensen. Volgens de Bijbel heeft God alles in zes dagen gemaakt, maar dat moeten we niet letterlijk nemen. Het Bijbelboek Genesis (waar de schepping in beschreven staat) is geschreven in het Hebreeuws. En het Hebreeuwse woord voor 'dag' (yom) kan ook 'periode' betekenen. Het kan dus ook 1 miljard jaar betekenen. Taalkundig gezien is dat waar, maar na de eerste scheppingsdag staat duidelijk: "en het was avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag". En na scheppingsdag twee: "en het was avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag". En evenzo na dag 3 tot en met 6. Natuurlijk hoeven die dagen niet evenlang geduurd te hebben als onze dagen, maar ze kunnen ook geen miljoenen of zelfs miljarden jaren hebben geduurd. God maakte op dag 3 de bomen en planten, en op dag 6 de dieren. Hoe hebben al die bomen en planten het al die jaren uitgehouden zonder dieren die bijvoorbeeld voor bestuiving en bemesting zorgen? Planten en dieren hebben elkaar nodig. De één kan niet miljoenen jaren na de ander zijn ontstaan. Verder staat in de Tien Geboden: "omdat Ik de hemel en aarde in zes dagen heb gemaakt en op de zevende heb gerust, moeten jullie ook zeg dagen werken en 1 dag rusten". Dat 1 yom 1 miljard jaar duurde is dus onmogelijk. God heeft niet een miljard jaar gerust en wij mensen hoeven niet miljarden jaren te werken om daarna een miljard jaar te mogen rusten. Bovendien: telkens als het woord 'yom' met een getal wordt genoemd (eerste dag, tweede dag, enzovoort), betekent het altijd een letterlijke dag van 24 uur. Waarom zou dat in Genesis 1 anders zijn? Verder kent het Hebreeuws andere woorden (zoals 'olam' en 'qedem') die een lange of onbepaalde tijd aanduiden. Maar die worden in Genesis 1 niet gebruikt.

Ook is het onmogelijk dat God achter de hele evolutie zit. De evolutie beweert namelijk dat dieren dood zijn gegaan voordat de mens er was. Er zijn zelfs hele soorten uitgestorven (al die tussenvormen die niet zijn te vinden). De mens ontstond 'pas' 2 miljoen jaar geleden terwijl bijvoorbeeld de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden waren uitgestoren. De Bijbel leert echter dat de dood pas in de wereld gekomen is nadat Adam en Eva van de boom hadden gegeten waarvan ze af moesten blijven (Romeinen 5:12). Aan het einde van de zesde scheppingsdag overzag God alles wat Hij gemaakt had "en ziet, het was zeer goed" (Genesis 1 vers 31). Zou God iets "zeer goed" kunnen noemen als het door miljoenen jaren van dood en "het recht van de sterkste" zou zijn ontstaan?

Sommigen proberen de "bewezen" leeftijd van gesteenten te verklaren door te stellen dat er een "kloof" van miljoenen of miljarden jaren zit tussen Genesis 1:1 ("In den beginne schiep God den hemel en de aarde.") en 1:2 ("De aarde nu was woest en ledig [...]"). Dit wordt ook wel met de Engelse term "Gap Theory" (klooftheorie) aangeduid. Deze theorie verklaart echter niet de leeftijd van de fossielen. Om de evolutieleer nog meer tegemoet te komen, menen sommige aanhangers dat tijdens die kloof van milarden jaren ook al levende wezens hebben geleefd, die vervolgens zijn vernietigd, waarna God in zes dagen alles opnieuw schiep. Dit wordt ook wel de restitutieleer genoemd. Het probleem hiervan is echter dat ook dan de dood er al was voordat Adam en Eva zondigden. De Bijbel leert echter dat door de zonde van Adam de dood in de wereld is gekomen (Romeinen 5:12 en 6:23). 1 Korinthe 15:21-22 leert ons: "Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden." Met de resititutieleer lopen we dus ook het risico het evangelie van Jezus Christus als Redder te ontkennen. En het doel van de Bijbel is nu juist mensen bij Jezus te brengen. De resititutieleer (en alle andere theorieën die miljoenen jaren van evolutie ondersteunen) tast dus niet alleen de eerste paar verzen van de Bijbel aan, maar de gehele Bijbel!

Maar ook zonder restitutieleer is de klooftheorie onbijbels. De Bijbel vertelt ons (buiten Genesis) meerdere malen dat Hij hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft (Exodus 20:11, 31:17). Ook de Hebreewse grondtekst staat geen kloof toe tussen het eerste en tweede vers van Genesis 1. Vers 2 begint namelijk met een letter (de vav) die het aan het vorige vers koppelt (het woord vav betekent overigens ook 'haak'). De vav staat overigens aan het begin van elk vers van Genesis 1 (behalve vers 1 natuurlijk). De Statenvertaling vertaalt het meestal met 'en', hetgeen ook aangeeft dat het direkt volgt op het vorige vers.

We zien dus dat we het scheppingsverhaal gewoon letterlijk moeten nemen. Elke wijziging stuit op problemen. Bovendien hebben we uit voorgaande hoofdstukken al gezien dat er ook helemaal niets aangepast hoeft te worden, aangezien de evolutietheorie absoluut niet is bewezen. Integendeel.